กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง

โพสต์โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง ณ ห้องประชุม ร.ร. พรหมประสาทราษฎร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นไทยสำนึกในความเป็นพลเมือง มีกระบวนการทำงานตามวิถีประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรียน ดังนี้ -บ้านคอโค --บ้านนาบัว บ้านแจรน -อนุบาลศีขรภูมิ -บ้านจารพัต -บ้านขามเดื่อ - อนุบาลจอมพระ -อนุบาลสำโรงทาบ -อนุบาลเขวาสินรินทร์ และบ้านโชกเหนือ (แต่ละโรงเรียน ครู 1 ตน นักเรียน 10 คน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558


อัลบั้มรูปภาพ Google+
พลิกโฉมการนิเทศ

โพสต์30 มิ.ย. 2558 01:03โดยจำรัส สอนกล้า

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุม
ปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา “พลิกโฉมการนิเทศ”
รูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้นิเทศภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานตามแผนการนิเทศฯ และมอบหมาย
ภารกิจแก่ผู้บริหาร คุณครู จากโรงเรียน 75 โรงเรียน
เพื่อเตรียมการนิเทศติดตามผู้บริหารโรงเรียนตามนโยบาย
พลิกโฉมโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายใต้รูปแบบการนิเทศ “กัลยาณมิตรนิเทศ” จัดประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ ห้องริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ. สุรินทร์


อัลบั้มรูปภาพ Google+พลิกโฉมการนิเทศ

โพสต์29 มิ.ย. 2558 20:50โดยจำรัส สอนกล้า

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ “พลิกโฉมการนิเทศ” รูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการนิเทศฯ เพื่อติดตามการบริหารโรงเรียนตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อนิเทศติดตามครูผู้สอนโดยการสังเกตการจัดการเรียนรู่สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้เข้มแข็งเป็นรูปธรรม ภายใต้รูปแบบการนิเทศ “กัลยาณมิตรนิเทศ" การประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1


อัลบั้มรูปภาพ Google+


พัฒนาครูผู้สอนด้านเศรษฐศาสตร์

โพสต์23 มิ.ย. 2558 06:57โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยนายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาครูผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ความ เข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 295 คน

อัลบั้มรูปภาพ Google+


คัดเลือกนักเรียน โครงการ "รักษ์ภาษาไทย"

โพสต์23 มิ.ย. 2558 00:17โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2558 00:25 ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประกวดแข่งขันคัดเลือกนั
กเรียน โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" ที่ ร.ร.หนองโตง"สุรวิทยาคม" เพื่อหาตัวแทนนักเรียน สพป.สร.1 ไปร่วมโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี ต่อไป โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน


อัลบั้มรูปภาพ Google+


ค่ายเสริมพลังเด็ก สานชุมชน

โพสต์22 มิ.ย. 2558 14:34โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เปิดค่ายเสริมพลังเด็ก สานชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน นายชูชัย ประดับสุข กล่าวรายงาน กิจกรรมดำเนินการน่าสนใจ ตื่นเต้น นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
อัลบั้มรูปภาพ Google+


ประเมินเชิงประจักษ์คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

โพสต์22 มิ.ย. 2558 14:10โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 14:11 ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ สพป.สร.1 คณะกรรมการประเมิน
เชิงประจักษ์ นำโดย ท่าน วาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ.
เข้าประเมินเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2558
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สร.1 กล่าวต้อนรับคณะประเมิน
พร้อมนำคณะ รอง ผอ. เขตพื้นที่ ผอ.สถานศึกษา ครูแกนนำ
ภาษาไทย ก.ต.ป.น. ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจและจัดนิทรรศการแสดงผลงานนำเสนอในการประเมินครั้งนี้
อัลบั้มรูปภาพ Google+


พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี

โพสต์22 มิ.ย. 2558 13:51โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 14:12 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปีมี่ 1 จัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี หลักสูตร School Change Maker Festifal โดยมีวิทยากรต้นทาง อาจารย์พรวิไล เลิศวิชา ให้ความรู้ตลอดการอบรม ครูแกนนำภาษาไทย สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นวิทยากรปลายทาง ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ผอ.สพป.สร.1 มอบนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2558

โพสต์12 พ.ค. 2558 05:16โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมลองบีช อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. 2558 โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558อัลบั้มรูปภาพ Google+

ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

โพสต์11 พ.ค. 2558 21:02โดยจำรัส สอนกล้า

การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  ซึ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 , 3 เขตมัธยม 33 กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกันประชุมสรุปการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมรีเวอร์ไซต์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อัลบั้มรูปภาพ Google+


1-10 of 275