ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์26 ก.ค. 2557 04:12โดยจำรัส สอนกล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ
ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
การสอน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ยูไนเต็ด
บุรีรัมย์ โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา และผู้นำทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในประจำและนอกประจำการเข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาตลอดรายการ นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ พิธีกรดำเนินการเสวนา สำเร็จลุล่วงด้วยดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

โพสต์7 ก.ค. 2557 11:30โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 7 กรกฎาคม  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อรับโล่รางวัล  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีคณะกรรมการประเมิน
3 ท่านคือนางสาววีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการ
กระบวนการเรียนรู้  นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย  นางสุนิสา  ทิพย์พิทักษ์  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคณะกรรมดำเนินการประเมิน  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการ  สพป.สุรินทร์
เขต 1  รับการประเมิน  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ 
จากบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ในการนำเสนอผลงาน
ด้านการส่งเาริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ที่ประสบผลสำเร็จ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการประเมิน
ครั้งนี้Google+ Photo Album


เสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์3 ก.ค. 2557 06:29โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2557 10:30 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ
ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
การสอน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมอมารี ยูไนเต็ด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา และผู้นำ
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในประจำการ
และนอกประจำการเข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้
นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
สภากาแฟ ตลอดรายการ เก็บประเด็นสนทนาได้อย่างละเอียด
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า
นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการเสวนาสภากาแฟอย่างมืออาชีพ ช่วยให้การเสวนาสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี
อัลบั้มรูปภาพ Google+


การศึกษา เป็นดอกไม้ที่สวยงาม

โพสต์19 มิ.ย. 2557 10:34โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2557 10:40 ]

นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  กล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  การอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ "Literacy" วันที่  25  มีนาคม  2557  คำคมที่ท่านกล่าว การศึกษา เป็นดอกไม้ที่สวยงาม  เราต้องพยายามดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนออกมา....และท่านมีแนวคิดที่ว่า...ไม่เชื่อว่าหลักสูตร
ไม่ดี  ทำให้การศึกษาแย่...อยู่ที่ว่า  เราเอาหรือไม่  อะไรก็ไม่สามารถทานเราได้...
วิดีโอ YouTubeกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์19 มิ.ย. 2557 10:20โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1

วัน ที่ 19 มิถุนายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ ร.ร.หนอโตง “สุรวิทยาคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา ไทย อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจในด้านภาษาไทย เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย กิจกรรมที่จัดแข่งขันประกอบด้วย การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับ ป.1-3 การเขียนเรียงความ ระดับ ป.4-6 การคัดลายมือ ระดับ ป.1-3 , ป.4-6  การเขียนตามคำบอก ระดับ ป.1-3, ป.4-6 การอ่านเอาเรื่อง ระดับ ป.1-3, ป.4-6 และระดับ ม.1-3  กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการตัดสินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

อัลบั้มรูปภาพ Google+แหลมพรหมเทพ ดินแดนแห่งอาทิตย์อัสดง

โพสต์18 มิ.ย. 2557 00:41โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์  เขต 1  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหลมพรหมเทพ  เกาะภูเก็ต  ระหว่างวันที่  30 เมษายน-2 พฤษภาคม  2557  เป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูในสังกัด  ที่ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประสบผลสำเร็จ  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  และทีมศึกษานิเทศก์จัดกิจกรรมได้อย่างประทับใจคุณครู
Google+ Photo Album

 

รางวัลแด่คนช่างฝัน ฉันจะบิน..ต่อ

โพสต์17 มิ.ย. 2557 21:47โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์  เขต 1  มอบรางวัลแด่ครูดี  จำนวน  160 คน  ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย
 นำโดยนายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1 
และทีมศึกษานิเทศก์  สพป.สุรินทร์  เขต  1  จัดกิจกรรม  ณ  เกาะพีพี  จังหวัดภูเก็ต  ระหว่าวันที่  30  เมษายน 
-  2  พฤษภาคม  2557  สร้างความประทับใจให้กับคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  เป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูในการพัฒนาคุณภาพ9jผู้เรียนในปีการศึกษา 2557  ต่อไป

Google+ Photo Albumรางวัลแด่คนช่างฝัน ฉันจะบินต่อ..ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์15 มิ.ย. 2557 13:09โดยจำรัส สอนกล้า

รางวัลแด่คนช่างฝัน...ฉันจะบิน  ผอ.ณรงค์  แผ้สพลสง  ผู้อำนวยการ  สพป.สุรินทร์  เขต 1  มอบเกียรติบัตร  ให้คุณครูในสังกัด
เครือข่ายการศึกษา 16  เครือข่าย  ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสูงสุดในระดับเครือข่ายการศึกษา  ประกาศความดีงาม 
ณ เกาะพีพี  จังหวัดภูเก็ตทีมงานศึกษานิเทศก์  สพป.สุรินทร์  เขต  1  นำโดย  ผอ.ชูชัย  ประดับสุข  สร้างสรรค์กิจกรรม
เป็นที่ประทับใจคุณครู  สร้างพลังในการขับเคลื่อนการศึกษา
ได้อย่างเต็มรูปแบบ
วิดีโอ YouTube


แหลมพรหมเทพ ดินแดนแห่งอาทิตย์อัสดง รางวัลแด่คนช่างฝัน

โพสต์14 มิ.ย. 2557 12:12โดยจำรัส สอนกล้า

แหลมพรหมเทพ ดินแดนแห่งอาทิตย์อัสดง  รางวัลแด่คน
ช่างฝัน  ที่สพป.สุรินทร์  เขต  1  มอบแด่คุณครู  ที่สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้นในทุกชั้นเรียน 
เป็นขวัญกำลังใจที่  ผู้อำนวยการณรงค์  แผ้วพลสงและทีมงานศึกษานิเทศก์  สพป.สุรินทร์  เขต  1 ได้รังสรรค์กิจกรรมใน
รูปแบบใหม่มอบให้คุณครู  ทุกท่านประทับใจและพร้อมที่
จะก้าวไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังขับเคลื่อนด้าน
การศึกษา


วิดีโอ YouTubeรางวัลแด่คนช่างฝัน ฉันจะบิน

โพสต์11 มิ.ย. 2557 22:55โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2557 23:08 ]

วิดีโอ YouTube


1-10 of 237