ขับเคลื่อนนโยบาย

ลิงก์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่น่าสนใจ

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


อบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC)

โพสต์โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC)
ให้ความรู้กับครู ICT ตัวแทนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในการอบรมครั้งนี้ ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการศึกษา (ITEC) ตามนโยบายขับเคลื่อน การใช้ ICTเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนายณรงค์ แผ้วพลสง
ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย Dltv  OTPC  YouTube  LINE  Website

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนแบบ Lesson Study & Open Approach

โพสต์โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนแบบ Lesson Study & Open Approach ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้จะช่วยให้เห็นภาพของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ แบบเปิด ผ่านการสาธิตการสอนของครู   โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลชั้นเรียนที่ให้คุณค่ากับแนวคิด ของนักเรียนทุกคน และสามารถนำแนวทางการสอนโดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach ไปใช้ต่อไปได้ ขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมให้คุณครูได้ศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

อัลบั้มรูปภาพ Google+ประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่าย

โพสต์18 ส.ค. 2557 22:09โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2557 08:07 ]

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับแกนนำ ICT ประจำเครือข่ายการศึกษา 16 เครือข่าย เพื่อเป็นการเตรียมการวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการใช้ ICT สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะเข้าประชุมปฏิบัติการในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะวิทยากรดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูแกนนำ ICT มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติการใ ช้ ICTGoogle+ Photo Albumสพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมจัดทำเครื่องมือบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3

โพสต์17 ส.ค. 2557 02:57โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2557 03:00 ]

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2557 คณะทำงานจัดทำเครื่องมือบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557
สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดยศึกษานิเทศก์กลุ่มสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำเครื่องมือในส่วนที่ต้องใช้
ในการอบรมครูชั้น ป. 3 ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจะจัดอบรมให้คุณครูชั้น ป.3 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน
ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ทอ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินการ
เข้าสู่วันที่สองของการจัดทำเครื่องมือ คณะทำงานทุกท่าน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้
ในการอบรมบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3
 มีคุณภาพพร้อมที่จะลงสู่ปฏิบัติการอบรม

Google+ Photo Album


LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์26 ก.ค. 2557 04:12โดยจำรัส สอนกล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ
ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
การสอน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ยูไนเต็ด
บุรีรัมย์ โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา และผู้นำทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในประจำและนอกประจำการเข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาตลอดรายการ นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ พิธีกรดำเนินการเสวนา สำเร็จลุล่วงด้วยดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

โพสต์7 ก.ค. 2557 11:30โดยจำรัส สอนกล้า

วันที่ 7 กรกฎาคม  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อรับโล่รางวัล  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีคณะกรรมการประเมิน
3 ท่านคือนางสาววีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการ
กระบวนการเรียนรู้  นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย  นางสุนิสา  ทิพย์พิทักษ์  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคณะกรรมดำเนินการประเมิน  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการ  สพป.สุรินทร์
เขต 1  รับการประเมิน  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ 
จากบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ในการนำเสนอผลงาน
ด้านการส่งเาริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ที่ประสบผลสำเร็จ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการประเมิน
ครั้งนี้Google+ Photo Album


เสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์3 ก.ค. 2557 06:29โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2557 10:30 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ
ในหัวข้อเรื่อง LINE เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
การสอน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมอมารี ยูไนเต็ด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา และผู้นำ
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในประจำการ
และนอกประจำการเข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้
นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
สภากาแฟ ตลอดรายการ เก็บประเด็นสนทนาได้อย่างละเอียด
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า
นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการเสวนาสภากาแฟอย่างมืออาชีพ ช่วยให้การเสวนาสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี
อัลบั้มรูปภาพ Google+


การศึกษา เป็นดอกไม้ที่สวยงาม

โพสต์19 มิ.ย. 2557 10:34โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2557 10:40 ]

นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  กล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  การอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ "Literacy" วันที่  25  มีนาคม  2557  คำคมที่ท่านกล่าว การศึกษา เป็นดอกไม้ที่สวยงาม  เราต้องพยายามดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนออกมา....และท่านมีแนวคิดที่ว่า...ไม่เชื่อว่าหลักสูตร
ไม่ดี  ทำให้การศึกษาแย่...อยู่ที่ว่า  เราเอาหรือไม่  อะไรก็ไม่สามารถทานเราได้...
วิดีโอ YouTubeกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการ "รักษ์ภาษาไทย" สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์19 มิ.ย. 2557 10:20โดยกลุ่มงานหลักสูตร สพป.สุรินทร์ 1

วัน ที่ 19 มิถุนายน 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ ร.ร.หนอโตง “สุรวิทยาคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา ไทย อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจในด้านภาษาไทย เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย กิจกรรมที่จัดแข่งขันประกอบด้วย การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับ ป.1-3 การเขียนเรียงความ ระดับ ป.4-6 การคัดลายมือ ระดับ ป.1-3 , ป.4-6  การเขียนตามคำบอก ระดับ ป.1-3, ป.4-6 การอ่านเอาเรื่อง ระดับ ป.1-3, ป.4-6 และระดับ ม.1-3  กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการตัดสินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

อัลบั้มรูปภาพ Google+แหลมพรหมเทพ ดินแดนแห่งอาทิตย์อัสดง

โพสต์18 มิ.ย. 2557 00:41โดยจำรัส สอนกล้า

สพป.สุรินทร์  เขต 1  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหลมพรหมเทพ  เกาะภูเก็ต  ระหว่างวันที่  30 เมษายน-2 พฤษภาคม  2557  เป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูในสังกัด  ที่ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประสบผลสำเร็จ  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  และทีมศึกษานิเทศก์จัดกิจกรรมได้อย่างประทับใจคุณครู
Google+ Photo Album

 

1-10 of 241