e-office นวัตกรรมใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต 1

โพสต์2 มิ.ย. 2555 01:54โดยกลุ่มงานนิเทศ สพป.สุรินทร์ 1   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2555 02:02 ]
วันที่  29  พฤษภาคม  2555  -1  มิถุนายนน  2555  สพป.  สุรินทร์  เขต  1  จัดประชุมปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการแบบอิเลกทรอนิกส์   (e-office) สำหรับครูธุรการโรงเรียน  โดยมีนายลิขิต  ตรีทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  มอบนโยบาย  ได้รับเกียรติจากนายจำรัส  สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากร  การดำเนินการครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก  ประหยัด  รวดเร็ว  ในการปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการComments