มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง

โพสต์17 ส.ค. 2555 11:06โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2555 09:14 ]
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2555 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมมหกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มูลนิธิกองทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนา (EDF) ดำเนินการโครงการ ฯ 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 โรงเรียน ( ใน 19 จังหวัด
ภาคอีสาน) ในการนี้ทีมงานผู้นิเทศโครงการ ฯ โดยมีนางสาวนิภา แสนสุข และนาง จิรารัตน์ พรมด้าว นำนักเรียน/ครู/และชุมชนแกนนำ 
จากโรงเรียนบ้านกันเตรียงและโรงเรียนบ้านตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม 
โดย EDF มีความคาดหวังที่จะพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน
ให้มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ สามารถทำงานเป็นทีม สร้างทีม
ให้เข้มแข็ง รวมไปถึงการต่อยอดโครงการและกิจกรรมที่เป็นงาน
สร้างแหล่งเรียนรู้ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีให้แกนนำครูและแกนนำ
ชุมชนเข้ามามีบทบาทหรือการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์การทำงาน
เป็นเครือข่าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังเด็ก 
สานพลังชุมชนเข้มแข็ง อย่างแท้จริง


Comments