ปฏิบัตการพัฒนาครูสังคมศึกษาชั้น ป. 6...เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์19 ส.ค. 2555 21:40โดยจำรัส สอนกล้า   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2555 21:42 ]
วันที่ 20 สิงหาคม  2555  สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  และเศรษฐศาสตร์  ระดับชั้น ป. 6  จำนวน  80 คน  ดร.กีรติ  แสงตะวัน  รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน วิทยากรหลัก
ประกอบด้วย ดร.ณิชชาภัทร  หม้อทอง ดร.บุญเลี้ยง ฉิมมาลี นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว  นาวนพมาศ กะภูทิน นางชุลีกร เป็นสุข  นางเสาวณีย์  สวยรูป  
นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข  และนายสมศักดิ์ จันทิมา นางจิรารัตน์  พรมด้าว  นางสาวนิภา  แสนสุข  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  และเศรษฐศาสตร์ให้สูงขึ้น
Comments