อบรมปฏิบัติการสร้าง e-book Flip Album กลุ่มสาระศิลปะ

โพสต์29 ก.ค. 2556 15:09โดยกลุ่มงานสื่อฯ สพป.สุรินทร์ 1
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับมัธยม สพป. สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการสร้าง
 e-book Flip Album มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูที่สอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ ที่ไม่ได้จบเอกศิลปะ สามารถที่จะสร้างสื่อ นำไปจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีความรู้ในการใช้ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
นายไพรัช มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตัง เป็นประธานการอบรม นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1
พร้อมคณะวิทยากร ให้ความรู้ในการสร้างสื่อ ครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจต่อการอบรม และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง
ในการใช้ ICT มาพัฒนาการเรียนการสอน


สไลด์โชว์ PicasaWebComments