ทำเนียบบุคลากร

นายชูชัย ประดับสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
โทรศัพท์ 08-78777472
email:chuchai0505@gmail.com
นายสุพิศ กิ่งมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน หลักสูตร
โทรศัพท์
email:

นายเกียรติชัย ทองศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน หลักสูตร
โทรศัพท์ 08-62519496
email:kiatti.t@gmail.com
นางพัฒนา คำผุย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน หลักสูตร
โทรศัพท์
email:pathana_kum@hotmail.com

นางสาวกัญญา สุขสบาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน หลักสูตร
โทรศัพท์ 081-709-6044
email:sook_sabai@yahoo.com
นายวิชชุกร มาลาวิทยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน วัดผลฯ
โทรศัพท์
email:malavitthaya@gmail.com

นางสาวนิภา แสนสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  วัดผลฯ 
โทรศัพท์
email:nipasans@gmail.com
นางจิรารัตน์ พรมด้าว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงาน  วัดผลฯ 
โทรศัพท์ 084-420-8636
email:
jiraratpromdaw@gmail.com  

นายจรัล เพ็ญประทุม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน ประกันฯ
โทรศัพท์ 08-18794771
email:
นายพิษณุ ชินชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  ประกันฯ 
โทรศัพท์ 081-062-3268
email:phitchanu.dang@gmail.com  

นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  ประกันฯ 
โทรศัพท์ 08-50278344
email:suphak010404@gmail.com
นายสมศักดิ์ จันธิมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน นิเทศฯ
โทรศัพท์ 08-18761372
email:jantima639@gmail.com  

นายสมโพธิ์ มิฆเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน นิเทศฯ
โทรศัพท์ 086-245-3518
email:sompho.mik@gmail.com  
นายจำรัส สอนกล้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน สื่อและนวัตกรรมฯ
โทรศัพท์ 081-976-3279
email:jamrat25@gmail.com  

นายบัญญัติ โอษฐงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  สื่อและนวัตกรรมฯ 
โทรศัพท์
089-771-1892
email:snbanyat@gmail.com  
นายชำนาญ ภคะวา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  สื่อและนวัตกรรมฯ 
โทรศัพท์ 089-775-8648
email:
cham14627@gmail.com  

นายสำราญ ชูเสน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน  สื่อและนวัตกรรมฯ 
โทรศัพท์
email:samran.choo@gmail.com  
นายกระแส มิฆะเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน เลขาฯ
โทรศัพท์ 089-722-3299
email:krasae18@gmail.com  

นางสาวสุภาวดี  พูนผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงาน นิเทศฯ
โทรศัพท์
email: 
 นางศิริเพ็ญ  จันพุทซา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงาน นิเทศฯ
โทรศัพท์
email: 

นางชญานันท์ เชิงชวโน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มนิเทศฯ
โทรศัพท์
email: