นายชูชัย ประดับสุข

นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุรินทร์เขต 1 พร้อมคณะ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่ครูกลุ่มสนใจ โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการ 5 ขั้น สู่การวิจัย ขั้นที่ 1 การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (27 พ.ย. 2554) ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมืองานวิจัย (3 ธ.ค.2554) ขั้นที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย (25 ธ.ค. 2554) ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (24 มี.ค. 2555) การเขียนรายงานการวิจัย (3-4 เม.ย. 2555) โดยมีนายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรา ศรีไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดีวิทยา และนางพนิดา ยิ่งกล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแจรนฯ เป็นวิทยากร การดำเนินการอบรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ครูมีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจากการอบรมนำไปใช้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

Comments